Ergotep CSR Institut

Do praxe bez bariér

V listopadu loňského roku byl zahájen projekt Do praxe bez bariér, který bude realizován do října roku 2020. Dvouletý projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost a uplatnitelnost na chráněném i otevřeném trhu práce absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol a také absolventů s nižším středním odborným vzděláním. Cíle projektu jsou naplňovány definicí a přiblížením specifik chráněného trhu práce, organizací pracovních stáží, praxí a exkurzí OZP.

Hlavním nositelem projektu je Královéhradecký kraj, který ve spolupráci s partnery Regionální investiční a rozvojovou agenturou (CIRI), Ergotep CSR Institut, o. p. s. a s partnerem bez příspěvku Úřadem práce ČR tyto cíle společně naplňují.

Projekt navazuje na systémový projekt výzvy 54 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na základě výstupů z projektu byla přepracována metodika pro projekt pro Do praxe bez bariér, která definuje realizaci poradenských a motivačních aktivit či praxí a stáží na chráněném trhu práce a jejich následné zajištění.

Realizace všech aktivit probíhá v podnicích celkem ve čtyřech krajích, tj. Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském a Libereckém. Tyto podniky jsou dobrovolně zapojeny do projektu a ve spolupráci s partnery, tak mohou být dle určitých parametrů propojeny se speciálními školami, které se projektu taktéž účastní. Od počátku listopadu loňského roku probíhají plánované exkurze a poradenské aktivity. První odborné praxe projekt čekají v červnu tohoto roku.

Financování celého projektu je zajištěno v součinnosti Evropského sociální fondu, SR ČR a Královéhradeckého kraje. Projekt byl podpořen v celkové výši 9 673 232 Kč.

Základní informace o projektu

 Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716
 Operační program:  Operační program Zaměstnanost
 Prioritní osa:  1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 Nositel projektu:  Královéhradecký kraj
 Partneři projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
   Ergotep CSR Institut, o. p. s.
   Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
 Celkové náklady projektu:  9 673 232,25 Kč
 Dotace:  8 222 247,41 Kč
 Doba realizace:  1. listopadu 2018–31. října 2020

 

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014