Ergotep CSR Institut

Do praxe bez bariér

Schůzka projektového týmu Do praxe bez bariér

Ergotep CSR Institut, o. p. s. je partnerem a odborným garantem celého projektu. Vzhledem ke specifické cílové skupině OZP žáků a absolventů speciálních a praktických středních škol se mimo jiné podílí na náboru poskytovatelů exkurzí a praxí v Pardubickém a Středočeském kraji z chráněného i volného trhu práce.

V současnosti se v Královéhradeckém kraji spouští zajímavý projekt týkající se problematiky exkurzí a stáží OZP žáků a absolventů speciálních a praktických středních škol na chráněném trhu práce s názvem Do praxe bez bariér.

Partnery projektu jsou Královéhradecký kraj, CIRI HK a Ergotep CSR Institut, o. p. s. Hlavním cílem projektu je přiblížit problematiku i specifika chráněného trhu práce a zorganizovat pracovní stáž, praxi nebo exkurzi OZP žáků.

Projekt navazuje na systémový projekt výzvy 54 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Používá výstupy z tohoto projektu, kterou je metodika praxí a stáží na chráněném trhu práce a proces realizace stáže a praxe.

Královéhradecký region se realizací tohoto projektu stal průkopníkem v problematice propojování speciálních i praktických škol a subjektů na chráněném trhu práce v rámci jednoho regionu.

V projektu lze sledovat významné společenské přidané hodnoty pro širokou společnost. Připomeňme alespoň ty základní.

Většina speciálních a praktických škol, pravděpodobně všechny, realizují většinu praktické přípravy v tzv. fiktivních dílnách, či ve fiktivních projektech. Dokonce se dnes realizují soutěže v oblasti fiktivních projektů žáků speciálních škol. Výsledkem je absolvent speciální školy bez znalosti ostrého podnikového prostředí s nulovou zkušeností v oboru. Projekt Do praxe bez bariér má tuto nerovnováhu vyřešit nástroji exkurze a stáže.

Dalším problémem je přehlížení managementu speciálních škol chráněného trhu práce jako nástroje na realizaci zaměstnanosti a integrace cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Velký vliv na tomto stavu mají subjekty z chráněného trhu práce (CHTP) sami. Zásluhou problematiky zneužívání dotačních prostředků a podpor v oblasti zaměstnanosti OZP. V současnosti lze na CHTP nalézt subjekty, které jsou kvalitními zaměstnavateli OZP, dokonce jsou již na cestě k úrovni integračních sociálních podniků, či dokonce již jimi jsou. V těchto podnicích mohou žáci a absolventi speciálních a praktických škol načerpat znalosti a kompetence, které mohou být do budoucna klíčové v jejich pracovní uplatnitelnosti.

Z pohledu subjektů na CHTP jde o tzv. společenský obchodní produkt, nazvaný poskytování stáží žákům a absoventům speciálních a praktických škol. Schopnost sociálních podniků poskytovat společnosti společenské obchodní produkty je klíčovou obchodní dovedností obchodníků sociálních podniků a velmi významným prvkem jejich obchodního portfolia. K dalším produktům tohoto charakteru patří třeba příprava k práci, pracovní rehabilitace, či vzdělávání a praktikování uchazečů ÚP ČR.

Důležité je, že se našel první region, který s projektem začal. Přejme ostatním regionům, aby nebyly dlouho pozadu a začaly se podobnými projekty zabývat.

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014